پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

در بخش تحلیل اسنادی جهت احصاء مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای نهادینه سازی آن در مدارس، از فرم فیش برداری استفاده شده است و در بخش تحلیل محتوا، به منظور بررسی و تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره متوسطه از نظر میزان توجه به مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت، از فرم چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تدوین فرم چک لیست تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره متوسطه، تعداد قابل توجهی از منابع نظری و پژوهشی مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بررسی و استفاده شد.

همچنین در بخش پیمایش، در راستای شناسایی راهکارهای مؤثر نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس و بمنظور گردآوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعه و بررسی مبانی نظری و سوابق پژوهشی طراحی گردید. پرسشنامه مذکور شامل چهار حوزه (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری) و 32 گویه می باشد که در آن پس از ارائه توضیحات در خصوص هدف پژوهش، از پاسخگویان خواسته شده است تا برخی اطلاعات عمومی خود (جنسیت، سابقه، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات، ناحیه آموزشی) را که می تواند در تحلیل داده های حاصل، کمک دهنده باشند ارائه نمایند.

 روایی و پایایی

 پایایی چارچوب مفهومی

جهت تأمین اطمینان از وجود پايايي ابزار، از روش ویلیام اسکات (1391) استفاده شده است. بدین صورت که فرم تحلیل محتوا در اختیار پنج نفر از صاحب نظران علوم تربیتی و فرهنگ ایثار و شهادت قرار گرفت و ضریب توافق آن ها بر اساس داده های ذیل 7 / 96 درصد به دست آمد.

روایی پرسشنامه

برای حصول اطمینان از روایی صوری و محتوایی، از نظر متخصصان استفاده شده است. به این ترتیب که فرم اولیه پرسشنامه که شامل راهکارهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس بود، در اختیار تعدادی از صاحبنظران علوم تربیتی و حوزه فرهنگ ایثار و شهادت برای تغییر و اصلاح قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آن ها، پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با 32 گویه بر روي طيف پنج درجه اي ليكرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) تهیه گردید.

 پایایی پرسشنامه

پايايي پرسشنامه پس از اجراي مقدماتي بر روی 30 نفر از افراد نمونه، 87/0 درصد محاسبه گردید.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

8 صفحه