پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی

برای اندازه گیری تعهد سازمانی از پرسشنامه ای که شامل 11 سوال می باشد و در تنظيم اين پرسشنامه نيز از طیف پنج تایی لیکرت و گزینه های خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم استفاده شده است.


 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه :
برای افزایش اعتبار (روایی) پرسشنامه این تحقیق، ابتدا پرسشنامه هر دو متغیر(رهبری تحول آفرین) و (تعهد سازمانی) تهیه شده، بعد با مشورت استاد راهنما و مشاور تعداد 30 پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گرديد و در نهایت با رویت تعدادی از متخصصان  و اساتید محترم و شفاف شدن و رفع ابهامات، پرسشنامه نهایی توزیع گرديد. در این روش برای افزایش روایی محتوای پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده می شود.
1) استفاده از نظرات بعضی از اساتید، متخصصان و کارشناسان رشته مدیریت.
2) مطالعه پایان نامه ها و مقاله های مربوط به موضوع تحقیق در سالهای گذشته.
3) توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی و اعمال نظرات اصلاحی آنان.

پایایی  (اعتماد پذیری ) پرسشنامه :

برای برآورد پایایی پرسشنامه در این تحقیق از تکنیک آلفای کرانباخ استفاده شده است. که برای این منظور، پرسشنامه قبل از توزیع نهايي، بين 30 نفر از جامعه آماری توزيع گرديد و پس از جمع آوری پاسخها از فرمول آلفای کرانباخ استفاده شد و چون آلفا بيشتر از 70% بود، پايايي پرسشنامه تاييد و توزیع گرديد.
ra = ضريب پايايي آزمون
 ²j = واريانس نمرات هر بخش
j = تعداد زير مجموعه سئوالات پرسشنامه هاي آزمون
 ²= واريانس كل
اگر آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه بالاتر از 70% بدست آيد مي توان عنوان كرد كه پرسشنامه از پايايي قابل قبول برخوردار است، اما اگر اين ضريب زير 70% بدست آيد، بايد براي تمام ابعاد  متغير هاي تحقيق آلفاي كرونباخ را محاسبه نمود و ابعادي كه ضريب آنها زير 70% بدست آمده است را حذف كرد يا مورد اصلاح قرار داد (سرمد و همكاران،1383: 129).
در اين تحقيق آلفاي تمامي متغيرها بالاي 70% است.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

6 صفحه